znalecké posudky

ohodnocovanie podnikov a ich častí (nehnuteľnosti, cestné vozidlá, strojové a elektro. zariadenia) & posudzovanie kvality a porúch stavieb
Dnes otvorené do 17:00
Obrázok hlavičky pre web

Služby

znalecký odbor - STAVEBNÍCTVO

 • Odhad hodnoty nehnuteľností (byty, nebytové priestory, rodinné domy, budovy, pozemky a i.)

  Stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty (trhovej ceny) nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad (vecné bremená) viaznúcich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody, posúdenie zhodnotenia alebo znehodnotenia. Obsahom odvetvia je stanovenie všeobecnej hodnoty všetkých druhov stavieb, všetkých druhov pozemkov v zastavaných územiach obcí, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov mimo zastavaných území obcí. Ohodnotenie nehnuteľností sa vykonáva najmä na účely zriadenia záložného práva pri poskytovaní hypotekárneho úveru, prevodov (kúpa/predaj) nehnuteľností, dobrovoľných dražieb, exekúcií, dedičských konaní, a i. Poznámka: Nepoľnohospodárskym alebo nelesným pozemkom mimo zastavaného územia obce sa rozumie pozemok, ktorý nie je poľnohospodárskym pozemkom, nie je lesným pozemkom alebo je stavebným pozemkom.
 • Pozemné stavby

  Posudzovanie pozemných stavieb, bytových budov, bytov, nebytových priestorov, nebytových budov, športovísk a inžinierskych stavieb neobsiahnutých v iných odvetviach odboru Stavebníctvo. Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, poruchy stavieb, kvalitu vykonaných stavebných prác, technickú deliteľnosť stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a podobne. Vypracovanie znaleckých posudkov k zápisu rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností, stanovenie spoluvlastníckych podielov pre bytové aj nebytové domy (byty aj nebytové priestory). Poznámka: Obsahom odvetvia nie je samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v pozemných stavbách alebo projektovej dokumentácie.

znalecký odbor - EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV

 • Oceňovanie a hodnotenie podnikov

  Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku, stanovenie všeobecnej hodnoty zložiek majetku podniku v súlade s § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stanovenie všeobecnej hodnoty cudzích zdrojov. Odvetvie zahŕňa najmä vedecké metódy stanovenia hodnoty podniku, stanovenie výšky škody a ušlého zisku, ekonomicko - finančné analýzy, posúdenie konkurenčnej schopnosti podniku s dôrazom na činnosť podniku vo všetkých fázach jeho reprodukčného a životného cyklu, stratégie podniku so zohľadnením vývojových tendencií príslušných odvetví národného hospodárstva, ohodnocovanie synergií (prírastky výnosov, zníženie rizika), goodwillu a podielov (napríklad obchodný podiel, vyrovnací podiel).

znalecký odbor - DOPRAVA CESTNÁ

 • Odhad hodnoty cestných vozidiel

  Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najčastejšie prípady pri ktorých je potrebné vykonať stanovenie všeobecnej hodnoty vozidiel sú nasledujúce:• kúpa a predaj vozidiel• pre účely zriadenia záložného práva• pre účely rozvodového alebo dedičského konania• pre účely predčasného ukončenia nájmu (leasingové spoločností)• pre účely nepeňažného vkladu do spoločnosti
 • Technický stav cestných vozidiel

  Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Nehody v cestnej doprave

  Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, skúma možnosti zabránenia dopravnej nehode a stanovuje technickú príčinu dopravnej nehody. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií. Analýza nehodového deja je spracovaná simulačným programom s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky.

znalecký odbor - STROJÁRSTVO

 • Odhad hodnoty strojových zariadení

  Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody dielcov, skupín a celkov zariadení uvedených v ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
 • Stroje a zariadenia na všeobecné účely

  Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.5 ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov s výnimkou poľnohospodárskej a lesníckej techniky a mechanických zabezpečovacích systémov.
 • Poľnohospodárska a lesnícka technika

  Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných, montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre zábeh, údržbu, opravy a používanie zariadení poľnohospodárskej a lesníckej techniky.

znalecký odbor - ELEKTROTECHNIKA

 • Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

  Stanovenie všeobecnej hodnoty elektrických a elektronických zariadení všetkých druhov.
 • Počítačové programy (softvér)

  Posudzovanie splnenia požiadaviek na vyhotovenie zákazníckeho softvéru, stanovenie všeobecnej hodnoty vytvoreného diela a posúdenie, či hodnota vytvoreného diela (softvéru) zodpovedá vynaloženým nákladom.
 • Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)

  Skúmanie javov, technických zariadení a systémov súvisiacich s tvorbou elektronických informácií, ich distribúciou, uchovávaním a využívaním. Výpočtová technika zahŕňa technické prostriedky určené na akékoľvek spracovanie informácií.
 • Elektronické komunikácie

  Elektronické komunikácie v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií najmä vo forme obrazu, zvuku alebo textu po elektronických komunikačných sieťach. Obsahom odvetvia je posudzovanie ekonomických, technických a technologických aspektov elektronických komunikačných sietí a služieb z hľadiska uplatňovania transparentných, objektívnych a nediskriminačných kritérií prístupu, prepojenia a poskytovania služieb, ako aj prístupu k rádiovému frekvenčnému spektru a číslovacím zdrojom.
 • Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

  Posudzovanie bezpečnostnej stránky informačných systémov, spôsobu ochrany pred neoprávneným prístupom do systému, spôsobu ochrany dát pred ich zneužitím alebo stratou (zálohovanie).

znalecký odbor - EKONÓMIA A MANAŽMENT

 • Financie

  Metodické posúdenie v oblasti všeobecne záväzných predpisov bankovníctva a bankových operácií, škôd a poistených operácií, vkladov a sporenia, colných operácií, verejných financií, stanovenia všeobecnej hodnoty cenných papierov a obchodovania s nimi, finančného investovania, financovania podnikov a neziskových organizácií.

Referencie

pred 6 mesiacmi
S Janom Karelom spolupracujem už niekoľko rokov. Poznám prácu mnohých znalcov, ale Jano patrí k špičke na trhu. Môžem sa na neho spoľahnúť, je presný, efektívny a vie, čo robí.
- Jaroslav I
pred rokom
- ap h
pred rokom
- Monika K

O nás

Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., je zapísaná na MS SR a má celoslovenskú pôsobnosť. Znalci tejto organizácie pôsobia v znaleckej obci od r. 2008.  

Náš tím:

KAREL Ján, Ing., PhD., EUR ING - riaditeľ
osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti
znalec - stavebníctvo

BRINCKOVÁ Lucia, Ing.
znalkyňa - stavebníctvo

HETFLAJŠ Radoslav, Ing.
znalec - stavebníctvo

JENČO Martin, Ing.
znalec - elektrotechnika

NEMCOVÁ Zuzana, Ing.
znalkyňa - ekonómia a manažment

ZACHARDA Miloš, Ing.
znalec - doprava cestná & strojárstvoKontakt

Kontakt

Zavolať
 • 0903 101 905

Adresa

Nájsť trasu
Bartókova 4705/2
811 02 Bratislava
Slovensko

Otváracia doba

po:8:30 – 17:00
ut:8:30 – 17:00
st:8:30 – 17:00
št:8:30 – 17:00
pi:8:30 – 17:00
so:Zatvorené
ne:Zatvorené
Kontakt
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.